بيسواد هستم ولي مرد سخندان آمدم از دياري لاجوردين بدخشان آمدم سال 63-13 زادم به کابل گشته است سيزده حوت آخر ماه زمستان آمدم روزگار من پر از پست و بلندي ها بود چند روزي شاد و يک عمري پريشان آمدم تحصيلات عالي من تا به حال عالي نشد تحصيلات ابتدايي را کمـاکان آمدم گر چه من از کودکي شوق سرودن داشتم ليک از سال 90 جدي تر از آن آمدم مي سرايم شعر را در قالب و سبک‌ کهن گاه غزل گاهي مخمس ثبت ديوان آمدم دارم آگاهي ز قرآن و حديث و معرفت من ز اجدادم در اين هستي مسلمان آمدم بخش ممتاز حيات من بود شعر و هنر بخش هاي ديگري را نيز پرسان آمدم با گياهان آشنايي دارم و با سنگ ها از طبيعت با خبر هستم گلستان آمدم چشم زيبا بين و فکري مثبت انديشم بود با کمال فخر من اين گونه انسان آمدم با متاع و مال دنيا نيستم چندان رفيق من در اين مهمان سرا بي هيچ مهمان آمدم هست احمد پيشوند نام و محمود اسم من امپراطور هم پدر ميگفت و اين سان آمدم -------------------- بامداد شنبه 15 اسد 1401خورشيدي که برابر ميشود به 2022/08/06 ترسايي سرودم احمد محمود امپراطور

 بيسواد هستم ولي مرد سخندان آمدماز دياري لاجوردين بدخشان آمدمسال 63-13 زادم به کابل گشته استسيزده حوت آخر ماه زمستان آمدمروزگار من پر از پست و بلندي ها بودچند روزي شاد و يک عمري پريشان آمدمتحصيلات عالي من تا به حال عالي نشدتحصيلات ابتدايي را کمـاکان آمدمگر چه من از کودکي شوق سرودن داشتمليک از سال 90 جدي تر از آن آمدممي سرايم شعر را در قالب و سبک‌ کهنگاه غزل گاهي مخمس ثبت ديوان آمدمدارم آگاهي ز قرآن و حديث و معرفتمن ز اجدادم در اين هستي مسلمان آمدمبخش ممتاز حيات من بود شعر و هنربخش هاي ديگري را نيز پرسان آمدمبا گياهان آشنايي دارم و با سنگ هااز طبيعت با خبر هستم گلستان آمدمچشم زيبا بين و فکري مثبت انديشم بودبا کمال فخر من اين گونه انسان آمدمبا متاع و مال دنيا نيستم چندان رفيقمن در اين مهمان سرا بي هيچ مهمان آمدمهست احمد پيشوند نام و محمود اسم منامپراطور هم پدر ميگفت و اين سان آمدم


--------------------


بامداد شنبه 15 اسد 1401خورشيديکه برابر ميشود به 2022/08/06 ترساييسرودم

احمد محمود امپراطور


 
مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

کسب و کار در زمان کرونا Melissa Kim narmafzarA Yerqueia عکاسي مدل ومحصول ايده عکاسي و توليدمحتوا populartranslation Chris kardarertefa Travis