آتش فتنه ز هر سو در گرفت  رنج سر تا پاي اين کشور گرفت شد مهاجر عده‌ي از شهر خويش مابقي زانوي غم در بر گرفت يک جمع سکته نمود و خودکشي جمع ديگر عقده و کنسر گرفت فقر شد همچون هيولاي مهيب طول و عرض زندگي را شر گرفت الفت و ياري و عياري بي مرد  شد تلف وجدان و جايش زر گرفت شيون ما رفت تا هفت آسمان  شرقي و غربي خودش را کر گرفت بخت برگشت و لجن شد ارجمند جاي گل را خار و خس بهتر گرفت تا مقام و کرسي شد هرزه نشين  نوکر ما نوکرش نوکر گرفت  شد حريف ديگران شير و پلنگ  پاي ما بيچارگان را خر گرفت همدلي و مهر شد نقش گليم سگ سرشتي ها دمادم فر گرفت  خون به رگ هاي جگر شد در گداز درد بر جان همه نشتر گرفت نشئه‌ي وارستگي شد ناگوار دامن بدبختي بحر و بر گرفت ابر پوشانيد چتري آسمان  روشنايي از خور انور گرفت  در زد و بندي سياست هاي شوُم ملت وامانده چشم تر گرفت  غوطه زد محمود در امواج دل از سرشک ديده اش گوهر گرفت ------------------------------ سه شنبه 07 جدي 1400 خورشيدي که برابر ميشود به 28 دسامبر 2020 ترسايي سرودم احمد محمود امپراطور AHMAD MAHMOOD IMPERATOR
آتش فتنه ز هر سو در گرفترنج سر تا پاي اين کشور گرفتشد مهاجر عده‌ي از شهر خويشمابقي زانوي غم در بر گرفتيک جمع سکته نمود و خودکشيجمع ديگر عقده و کنسر گرفتفقر شد همچون هيولاي مهيبطول و عرض زندگي را شر گرفتالفت و ياري و عياري بي مردشد تلف وجدان و جايش زر گرفتشيون ما رفت تا هفت آسمانشرقي و غربي خودش را کر گرفتبخت برگشت و لجن شد ارجمندجاي گل را خار و خس بهتر گرفتتا مقام و کرسي شد هرزه نشيننوکر ما نوکرش نوکر گرفتشد حريف ديگران شير و پلنگپاي ما بيچارگان را خر گرفتهمدلي و مهر شد نقش گليمسگ سرشتي ها دمادم فر گرفتخون به رگ هاي جگر شد در گدازدرد بر جان همه نشتر گرفتنشئه‌ي وارستگي شد ناگواردامن بدبختي بحر و بر گرفتابر پوشانيد چتري آسمانروشنايي از خور انور گرفتدر زد و بندي سياست هاي شوُمملت وامانده چشم تر گرفتغوطه زد محمود در امواج دلاز سرشک ديده اش گوهر گرفت


------------------------------سه شنبه 07 جدي 1400 خورشيدي


که برابر ميشود به 28 دسامبر 2020


ترسايي


سرودم
احمد محمود امپراطور
مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

وب سايت نيکي دراگون موويز پمپ وکيوم youmovise باربري Monique اموزش(بورس-فارکس-ارز ديجيتال) دختر خوره کتاب معرفي بهترين فروشگاههاي خريد لوازم جنسي مشاور‌املاک‌ چرمدوزي-ساوالان‌