تو با اين سياستِ ناساز کشور را چتل کردي تو اقشارِ وطن را دست بستي و کسل کردي تو در اوجِ غرورِ نا بسامانت سوار استي تو با صد عقده مردم را گرفتارِ اجل کردي تو پير و کودک و نسلِ جوان در خاک افکندي تو نام بانوان را هر کجا برده دغل کردي تو نفرت کردي از يار و رفيقِ نيک انديشت تو هر جا فتنه پروردي و دشمن را بغل کردي تو اسم خائينِ يک قرن را از يادمان بردي تو از بس در خطوطِ دشمنِ ملت عمل کردي تو تاريخ و نشان سر بلندي را کجا بردي؟ تو پامير و تو هندوکش به خاکستر دبل کردي تو خود را باختي در بازي از قبل سنجيده تو خود حيران شدي و حس ما را در خلل کردي تو از من بردي آن ابيات سبز عشق و عرفان را تو با اعمال زشتت جاري بر من اين غزل کردي تو بردي آبروي احمد و محمود و يک ملت تو با اين خود سري ها شهرت ما را مثل کردي ------------------------------------------ بامداد يکشنبه 23 سنبله 1399 خورشيدي که برابر ميشود به 13 سپتمبر 2020 ترسايي سرودم احمد محمود امپراطور
تو با اين سياستِ ناساز کشور را چتل کردي

تو اقشارِ وطن را دست بستي و کسل کردي

تو در اوجِ غرورِ نا بسامانت سوار استي

تو با صد عقده مردم را گرفتارِ اجل کردي

تو پير و کودک و نسلِ جوان در خاک افکندي

تو نام بانوان را هر کجا برده دغل کردي

تو نفرت کردي از يار و رفيقِ نيک انديشت

تو هر جا فتنه پروردي و دشمن را بغل کردي

تو اسم خائينِ يک قرن را از يادمان بردي

تو از بس در خطوطِ دشمنِ ملت عمل کردي

تو تاريخ و نشان سر بلندي را کجا بردي؟

تو پامير و تو هندوکش به خاکستر دبل کردي

تو خود را باختي در بازي از قبل سنجيده

تو خود حيران شدي و حس ما را در خلل کردي

تو از من بردي آن ابيات سبز عشق و عرفان را

تو با اعمال زشتت جاري بر من اين غزل کردي

تو بردي آبروي احمد و محمود و يک ملت

تو با اين خود سري ها شهرت ما را مثل کردي


------------------------------------------

بامداد يکشنبه 23 سنبله 1399 خورشيدي

که برابر ميشود به 13 سپتمبر 2020 ترسايي

سرودم

احمد محمود امپراطور


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

Rickey Chris کالاي برق پارس Wendy دلبري Rachel Beth تور اروپا Jackie پاسارگاد تاباک