اين پارچه مخمسم را به دوستداران اشعار کلاسيک و خاصان قالب تخميس تقديم ميدارم. القصــه که در کشور ما قصه اي خون است از حادثـــــه و غارت و از کبر و جنون است برنامــــــه ظلم و ستمي سفـــــله و دون است بدبختي ما از دهــــــه اي شصت نمون است پشت ســــر اين پرده شر انداز و جبون است ------------------------------------------ ملت شده از يکديــــــگر خويش گــــــــريزان از شــــرقي و غربي شـــده ايم زار و پريشان گاه سوختيـــــــم از جورِ عرب گاهي ز ايران يعقوب فتـــــــــاده به در کلبـــــــــه اي احزان يوسف شده زنــــــداني و دربارِ شمعون است ------------------------------------------ ايکاش که مــــــــا صاحبِ همســــــايه نبوديم بر طفلِ دو ســـــــه قحبـــــه زني دايه نبوديم بر عارض هــــــر منقــــــه اي پيرايه نبوديم بـــــاور به خداونــــد، چنيــــــن ضايه نبوديم بدبختي ما يکســــــره در حـــــال فزون است ------------------------------------------ انسانيت و عشق و وفــــــــا رفتــــــه به يغما در کوچـــــه اي شهر و دهي ما غلغـله بر پا دارا شـــــده مستکبر و سـايل شــــــــده رسوا هستيــــــم مصاب مــــــرض زشت کــــرونا اين قسمت مـــــــا تا ابدالـدهـــــر نگون است ------------------------------------------ بيچـــــــاره و خونين جـــــگر و دربدر هستيم چون شاخــــــه اي ببريده شـده بي ثمر هستيم کانيـــــم صد افســــــوس مگر بي گهر هستيم با پنجهـــــزار سال خبــــــر بي خبـــر هستيم غافل شـــدگان عـــــاري ز احوال فنون است ------------------------------------------ ان ســـــــر گردنــــــه ماهــــر شده امروز با کمـــــک جاســـــــــوسي مدبــر شده امروز بر تک تک مــــــا رنجش خاطــر شده امروز اقبـــــــالِ نگون يکســــــره ظاهر شده امروز تا خورد کلان مي نگري خوار و زبون است ------------------------------------------ يـــــــاري و وفـــــا داري شـده حق نه شناسي بي حرمتـــــي و کاکــــه گي را نيست قياسي بـــــا دست تــــکدي نشـــــــود ديمــــوکراسي افتــــــــــاده تهي پا شـــــــده قانــــــون اساسي در معــرکه ها جاي فــــرس، بنت لبون است ------------------------------------------ بشکستـــــــه شده قلبــــم و آشفتـــــــه روانم در فصل بهـــــــاران شده همــــــرنگ خزانم هر چنـــــد که بيباک تــــــرين فــــــرد زمانم بايد که بگيـــــــــــــرم جلوي فـــــکر و زبانم محمود جهـــــــــان منتظر کن فيـــ است ------------------------------------------ بامداد يکشنبه 25 جوزا 1399 خورشيدي که برابر ميشود به 14 جون 2020 ترسايي سرودم #احمد_محمود_امپراطور
اين پارچه مخمسم را به دوستداران اشعار کلاسيک و خاصان قالب تخميس تقديم ميدارم.

القصــه که در کشور ما قصه اي خون است

از حادثـــــه و غارت و از کبر و جنون است

برنامــــــه ظلم و ستمي سفـــــله و دون است

بدبختي ما از دهــــــه اي شصت نمون است

پشت ســــر اين پرده شر انداز و جبون است
------------------------------------------

ملت شده از يکديــــــگر خويش گــــــــريزان

از شــــرقي و غربي شـــده ايم زار و پريشان

گاه سوختيـــــــم از جورِ عرب گاهي ز ايران

يعقوب فتـــــــــاده به در کلبـــــــــه اي احزان

يوسف شده زنــــــداني و دربارِ شمعون است
------------------------------------------

ايکاش که مــــــــا صاحبِ همســــــايه نبوديم

بر طفلِ دو ســـــــه قحبـــــه زني دايه نبوديم

بر عارض هــــــر منقــــــه اي پيرايه نبوديم

بـــــاور به خداونــــد، چنيــــــن ضايه نبوديم

بدبختي ما يکســــــره در حـــــال فزون است
------------------------------------------

انسانيت و عشق و وفــــــــا رفتــــــه به يغما

در کوچـــــه اي شهر و دهي ما غلغـله بر پا

دارا شـــــده مستکبر و سـايل شــــــــده رسوا

هستيــــــم مصاب مــــــرض زشت کــــرونا

اين قسمت مـــــــا تا ابدالـدهـــــر نگون است
------------------------------------------

بيچـــــــاره و خونين جـــــگر و دربدر هستيم

چون شاخــــــه اي ببريده شـده بي ثمر هستيم

کانيـــــم صد افســــــوس مگر بي گهر هستيم

با پنجهـــــزار سال خبــــــر بي خبـــر هستيم

غافل شـــدگان عـــــاري ز احوال فنون است
------------------------------------------

ان ســـــــر گردنــــــه ماهــــر شده امروز

با کمـــــک جاســـــــــوسي مدبــر شده امروز

بر تک تک مــــــا رنجش خاطــر شده امروز

اقبـــــــالِ نگون يکســــــره ظاهر شده امروز

تا خورد کلان مي نگري خوار و زبون است
------------------------------------------

يـــــــاري و وفـــــا داري شـده حق نه شناسي

بي حرمتـــــي و کاکــــه گي را نيست قياسي

بـــــا دست تــــکدي نشـــــــود ديمــــوکراسي

افتــــــــــاده تهي پا شـــــــده قانــــــون اساسي

در معــرکه ها جاي فــــرس، بنت لبون است
------------------------------------------

بشکستـــــــه شده قلبــــم و آشفتـــــــه روانم

در فصل بهـــــــاران شده همــــــرنگ خزانم

هر چنـــــد که بيباک تــــــرين فــــــرد زمانم

بايد که بگيـــــــــــــرم جلوي فـــــکر و زبانم

محمود جهـــــــــان منتظر کن فيـــ است
------------------------------------------

بامداد يکشنبه 25 جوزا 1399 خورشيدي

که برابر ميشود به 14 جون 2020 ترسايي

سرودم

#احمد_محمود_امپراطور


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

کافه کتاب کانسنگ سبد گاليا Michael پرشام کالا Bob Karen Rodney لوله پليکا نيمه قوي-لوله پليکافشار قوي