جمــــــعِ در اجتمــــاعِ ز هـــــم پاره پاره ايم چيـــــزي به ذهن‌ من نرسد غيـــر اين کلام ته مانـــــده اي حســــادتِ جهــلِ دوبــاره ايم حتـــا طنابِ يک خــرِ لنگ نيست دست مان ليکن بفــــکرِ موتــــــر و ريل و طيـــاره ايم يک گــــام هم به خير و صلاح بـــر نداشتيم در بستــي هــــــاي خود ســـرِ نفسِ اماره ايم در شهـــــرِ خويش دست به ويرانگري زنيم در مُلکِ غيــــر نوکــــرِ در صف قطاره ايم در گوشه گوشه کشور ما جنگ و آتش است مــــا در غــمِ فلسطين و هنــــد و شهـاره ايم بــا نيـــم نان جــو به گــــدايي نفس کشيــــم در اداء به فتــــــــــح سمـــــا و سيـــــاره ايم از ما چه مانده غير همين لاف و خود سري تاريــــخِ پر تشنــــج و در خون اجــاره ايم هـــــر روز، مـــا به خونِ جــگر ناشتا کنيم هر شــــام، در مصيبتِ خويش و تبــاره ايم والله که ننــــگِ عالــــم و خاتــــم شديم مـــا از بس شقــــي و عاصي و کوته نظاره ايم آن مـــردمانِ مُلکِ دگـــــر رفت تا به چــــرخ مايـــــان هنــــوز در خـرِ شيطان سواره ايم محمود سيـــر و پونه کشيــــدي درين غزل آري به پيش اهلِ جهــــــان هيــــچ کاره ايم ---------------------------------------- چهارشنبه 06 حمل 1399 خورشيدي که برابر ميشود به 25 مارچ 2020 ترسايي سرودم احمد محمود امپراطورمـــا در ميـــــانِ اهــــلِ بشـــــر بد گذاره ايمجمــــــعِ در اجتمــــاعِ ز هـــــم پاره پاره ايم

چيـــــزي به ذهن‌ من نرسد غيـــر اين کلام

ته مانـــــده اي حســــادتِ جهــلِ دوبــاره ايم

حتـــا طنابِ يک خــرِ لنگ نيست دست مان

ليکن بفــــکرِ موتــــــر و ريل و طيـــاره ايم

يک گــــام هم به خير و صلاح بـــر نداشتيم

در بستــي هــــــاي خود ســـرِ نفسِ اماره ايم

در شهـــــرِ خويش دست به ويرانگري زنيم

در مُلکِ غيــــر نوکــــرِ در صف قطاره ايم

در گوشه گوشه کشور ما جنگ و آتش است

مــــا در غــمِ فلسطين و هنــــد و شهـاره ايم

بــا نيـــم نان جــو به گــــدايي نفس کشيــــم

در اداء به فتــــــــــح سمـــــا و سيـــــاره ايم

از ما چه مانده غير همين لاف و خود سري

تاريــــخِ پر تشنــــج و در خون اجــاره ايم

هـــــر روز، مـــا به خونِ جــگر ناشتا کنيم

هر شــــام، در مصيبتِ خويش و تبــاره ايم

والله که ننــــگِ عالــــم و خاتــــم شديم مـــا

از بس شقــــي و عاصي و کوته نظاره ايم

آن مـــردمانِ مُلکِ دگـــــر رفت تا به چــــرخ

مايـــــان هنــــوز در خـرِ شيطان سواره ايم

محمود سيـــر و پونه کشيــــدي درين غزل

آري به پيش اهلِ جهــــــان هيــــچ کاره ايم

----------------------------------------

چهارشنبه 06 حمل 1399 خورشيدي

که برابر ميشود به 25 مارچ 2020 ترسايي

سرودم
احمد محمود امپراطور

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

Eldridge Monsanto دکوراسيون منزل ترافيک نيوز Jermaine سعيد محمدي زاده جالب انگيزها Melissa خبرگذاري Tim