درود ملت هميشه حاضر در بازار وهمآلود بحث و سياست هاي جهاني.! چند سطري از ديدگاه من نيز بخوانيد.  کسانيکه براي دفاع از کشور و حفظ تماميت ارضي شان نقشه طرح ميکنند و شبانه روز بدون مدعا و با کمترين معاش در سنگر ها پر مشقت عليه وحشتگران توطئه و فجايع مي جنگند، با کسانيکه براي منفعت کشور شان ملت هاي ديگر را به خاک و خون يکسان مي کنند هيچگاه برابر نبوده و در مقابل عدالت الهي سر انجام بدگونه واژگون مي گردند.  من به تاريخ پنج هزار ساله و لشکر کشي و چه بوديم و چه شديم نمي پردازم. همچنان از اشخاص و افراد خاصي هم نام نميبرم،  چون قهرمان و فاتح يک جامعه به جامعه ديگر  و خلاف کاري بيش نيست و اين را به وضاحت همه ميدانند.  ولي چيزي را که من تا امروز منحيث يک شهروند عادي و بيطرف در اذهان مردم ملاحظه کرده ام اين است که در کل ملت فقير و با همت افغانستان در هيچ گذر تاريخ با فشار تمام مشکلات نه زير بار همسايگان رفته اند و نه زير بار خودکامگي غرب و شرق، درست است هر نابساماني که به اين درخت تنومند پيش آمده، دسته تبر بيگانگان از شاخه هاي خشکيده خودش بوده، و هر سنگ که به سرش حواله شده از دامن کوه هاي سر به فلکش است. اما نه درخت تنومند اش از رشد مانده و نه رانشي به ستيغ کوه اش آمده. خطاب من براي عام مردم اين است که در خاک ما ديگر جاي نمانده است که خون نريخته باشد و انساني را سراغ ندارم که در حق اش ظلم صورت نگرفته باشد. ما آماري قرباني دادن را تا قيامت در اين چند دهه ي اخير تکميل کرده ايم، القاب انقلابي، القاب شهيد پرور، و هر آنچه که مربوط به کشت و خون است را بگذريد به کسانيکه از اين اسما سود جستن و امروز صاحب قدرت هاي کاذب اند. ديگر به القاب ‌علم پرور، هنر پرور، فرهنگ پرور و صدها همچو اين که پيام پيشرفت و تعالي دارد بپردازيد و جامه عمل بپوشانيد. با احترام به تمام جوامع کشور هاي جهان امروز ما از اعتبار قابل توجه در سطح دنيا برخوردار نيستم. بيسوادي؛ جنگ؛ مواد مخدر، قانون شکني، فقر و مورد مشابه ديگر که در اينجا لازم بذکر نمي بينم. اعتماد ما را شديداً صدمه زده است. التماس من اين است که: هر فرد جامعه در حقيقت خودش يک انديشه، يک تغير و يک حرکت است به شرط که ما به خودمان؛ به همنوع مان؛ به دين مان، به کشور مان صادق باشيم. تا صلح،امينت، پيشرفت و بالاخره رسيدن به رفاه اجتماعي از نهاد خود مان شکل نگيرد، به دست رنج دهقان بيگانه انبار مان روي غله را نمي بيند. از مرده باد و زنده باد به دستور غريبه ها بگذريد. آنها به مردگان شان قبرستان هاي پر از گل و سبزه ساخته اند و زندگان شان در فکر درنورديدن کهکشان راه شيري هستند. لطفا بيدار شويد.! انقلابي و احساساتي نه، از راه علم و دانش، و همديگر پذيري. مجاهدت را در کار و عمل به اثبات برسانيد. تا شکوفايي به ارمغان بياوريد و پيش خداوند و خلق اش رستگار شويد. با ارادت #احمدمحمودامپراطور


درود ملت هميشه حاضر در بازار وهمآلود بحث و سياست هاي جهاني.!
چند سطري از ديدگاه من نيز بخوانيد.


کسانيکه براي دفاع از کشور و حفظ تماميت ارضي شان نقشه طرح ميکنند و شبانه روز بدون مدعا و با کمترين معاش در سنگر ها پر مشقت عليه وحشتگران توطئه و فجايع مي جنگند، با کسانيکه براي منفعت کشور شان ملت هاي ديگر را به خاک و خون يکسان مي کنند هيچگاه برابر نبوده و در مقابل عدالت الهي سر انجام بدگونه واژگون مي گردند.من به تاريخ پنج هزار ساله و لشکر کشي و چه بوديم و چه شديم نمي پردازم.
همچنان از اشخاص و افراد خاصي هم نام نميبرم،


چون قهرمان و فاتح يک جامعه به جامعه ديگر و خلاف کاري بيش نيست و اين را به وضاحت همه ميدانند.


ولي چيزي را که من تا امروز منحيث يک شهروند عادي و بيطرف در اذهان مردم ملاحظه کرده ام اين است که در کل ملت فقير و با همت افغانستان در هيچ گذر تاريخ با فشار تمام مشکلات نه زير بار همسايگان رفته اند و نه زير بار خودکامگي غرب و شرق، درست است هر نابساماني که به اين درخت تنومند پيش آمده،
دسته تبر بيگانگان از شاخه هاي خشکيده خودش بوده،
و هر سنگ که به سرش حواله شده از دامن کوه هاي سر به فلکش است.
اما نه درخت تنومند اش از رشد مانده و نه رانشي به ستيغ کوه اش آمده.
خطاب من براي عام مردم اين است که در خاک ما ديگر جاي نمانده است که خون نريخته باشد و انساني را سراغ ندارم که در حق اش ظلم صورت نگرفته باشد.
ما آماري قرباني دادن را تا قيامت در اين چند دهه ي اخير تکميل کرده ايم،
القاب انقلابي، القاب شهيد پرور، و هر آنچه که مربوط به کشت و خون است را بگذريد به کسانيکه از اين اسما سود جستن و امروز صاحب قدرت هاي کاذب اند.
ديگر به القاب ‌علم پرور، هنر پرور، فرهنگ پرور و صدها همچو اين که پيام پيشرفت و تعالي دارد بپردازيد و جامه عمل بپوشانيد.
با احترام به تمام جوامع کشور هاي جهان
امروز ما از اعتبار قابل توجه در سطح دنيا برخوردار نيستم.
بيسوادي؛ جنگ؛ مواد مخدر، قانون شکني، فقر و مورد مشابه ديگر که در اينجا لازم بذکر نمي بينم.
اعتماد ما را شديداً صدمه زده است.
التماس من اين است که:
هر فرد جامعه در حقيقت خودش يک انديشه، يک تغير و يک حرکت است به شرط که ما به خودمان؛ به همنوع مان؛ به دين مان، به کشور مان صادق باشيم.
تا صلح،امينت، پيشرفت و بالاخره رسيدن به رفاه اجتماعي از نهاد خود مان شکل نگيرد، به دست رنج دهقان بيگانه انبار مان روي غله را نمي بيند.
از مرده باد و زنده باد به دستور غريبه ها بگذريد.
آنها به مردگان شان قبرستان هاي پر از گل و سبزه ساخته اند
و زندگان شان در فکر درنورديدن کهکشان راه شيري هستند.
لطفا بيدار شويد.!
انقلابي و احساساتي نه،
از راه علم و دانش، و همديگر پذيري.
مجاهدت را در کار و عمل به اثبات برسانيد.
تا شکوفايي به ارمغان بياوريد و پيش خداوند و خلق اش رستگار شويد.
با ارادت
#احمدمحمودامپراطورمشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

Albert Katie Johnny Jorge betman26 Replikler Desiree Gabriel toor Jessie