امســــال نوبهــــاران رو بر مزار کردم با جمع دوستـــداران سيــري بهار کردم عاشق شـــــدم دوبــاره بر زيور طبيعت در جمع عشقبــازان خود را شمار کردم رفتم حضور مولا در روضه ي مبارک از جام شربت عشق خود را خمار کردم دل شـــــاد بود امــــا انـــــدر حريم آتش با خويش گريـــــه هاي بي اختيار کردم يــــادي ز رفتــــگان و ايــــــام شادماني يــــادي ز بود گانـــي اين روزگار کردم از سبزه هاي نو رس تـا شاخسار پر گل تا چشم کار ميـــکرد بوس و کنار کردم يک آسمان تمنـــــا يک بــــاغ از تبسم در کوچه هاي اميـــــد رفتـه نثار کردم در اوج کهکشانِ معبــــود خويش رفتـم در سرزمين رويـــــا شهر و ديار کردم نوروز و سال نو را فرخنده بـــاد گفتم محمود واژه اي چنــــد را يادگار کردم ----------------------------------- دوشنبه 05 حمل 1398 خورشيدي که برابر ميشود به 25 مارچ 2019 ترسايي سرودم احمد محمود امپراطور


امســــال نوبهــــاران رو بر مزار کردمبا جمع دوستـــداران سيــري بهار کردمعاشق شـــــدم دوبــاره بر زيور طبيعتدر جمع عشقبــازان خود را شمار کردمرفتم حضور مولا در روضه ي مبارکاز جام شربت عشق خود را خمار کردمدل شـــــاد بود امــــا انـــــدر حريم آتشبا خويش گريـــــه هاي بي اختيار کردميــــادي ز رفتــــگان و ايــــــام شادمانييــــادي ز بود گانـــي اين روزگار کردماز سبزه هاي نو رس تـا شاخسار پر گلتا چشم کار ميـــکرد بوس و کنار کردميک آسمان تمنـــــا يک بــــاغ از تبسمدر کوچه هاي اميـــــد رفتـه نثار کردمدر اوج کهکشانِ معبــــود خويش رفتـمدر سرزمين رويـــــا شهر و ديار کردمنوروز و سال نو را فرخنده بـــاد گفتممحمود واژه اي چنــــد را يادگار کردم-----------------------------------دوشنبه 05 حمل 1398 خورشيديکه برابر ميشود به 25 مارچ 2019 ترساييسرودماحمد محمود امپراطورمشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

roshaniseo1 David آخرين اخبار ساختمان Juana Margarita روديکا 7 ابزار مهم و ضروري ماشين در سفر Misty محمدحسين صيادي شهرکي/mohammadosseinsayadi هستم.